Odpowiedź

Pracodawca może upoważnić do dokonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu prawa pracy zarówno pracowników, jak również osoby fizyczne spoza zakładu pracy bądź jednostki organizacyjne, np. zewnętrzne firmy doradcze.

Uzasadnienie

Ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do lub z pracy zamieszcza się w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924) – dalej r.w.w.p.. Dla ubezpieczonych będących pracownikami, kartę sporządza pracodawca (§ 4 r.w.w.p.).

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Powyższe stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 31 k.p.).

Pracodawca może wyznaczyć inne osoby do dokonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu prawa pracy. Upoważnienie może dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych jak również osoby fizyczne spoza zakładu pracy bądź jednostki organizacyjne, np. zewnętrzne firmy doradcze (por. wyrok SN z dnia 5 maja 2011 r., II PK 181/10).

Omawiane wyznaczenie może mieć charakter generalny, tj. dotyczący wszystkich czynności prawnych określonych w przepisach regulujących stosunek pracy, których dokonuje pracodawca, a więc m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, zmiany w tych umowach, a także ustalanie regulaminów pracy.

Pracodawca może również, w odróżnieniu od wskazanego wyznaczenia o charakterze generalnym, udzielić określonej osobie indywidualnego pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu mocodawcy określonych czynności prawnych (por. wyrok SN z dnia 20 września 2005 r., II PK 412/04). Bez względu na źródło umocowania, z treści czynności prawnej (w sposób wyraźny – przez oświadczenie czy przedstawienie dokumentu), podejmowanej za pracodawcę, powinno wynikać, że dana osoba działa w imieniu pracodawcy i być możliwe ustalenie osoby reprezentowanego (por. wyrok SN z dnia 13 września 2009 r., II PK 91/09).

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca udzielił pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu określonych czynności z zakresu prawa pracy osobie fizycznej spoza zakładu pracy.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów