Pytanie użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
Firma podjęła decyzję o zatrudnieniu nowego pracownika. Przed rozpoczęciem pracy niedoszły pracownik zakupił sobie okulary korekcyjne. W zaświadczeniu lekarskim od lekarza medycyny pracy będzie widniał zapis o pracy w szkłach korekcyjnych.
Czy przyszły pracodawca może zrefundować okulary korekcyjne pracownikowi, który zamówił je przed podjęciem pracy?

Odpowiedź

Przepisy BHP nie rozstrzygają przypadku takiego, jak opisany w pytaniu.

Uważam jednak, że osoba przyjmowana do pracy, która w trakcie wstępnych badań lekarskich otrzymała zalecenie stosowania okularów, powinna w nich przystąpić do pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że wyrobienie okularów na indywidualne zamówienie użytkownika zajmuje przeważnie kilka dni, nie ma formalnych przeciwwskazań do takiej refundacji.

W myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ze względu na to, że powyższy przepis jest bardzo ogólny, to pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, czasookres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.

Biorąc pod uwagę, że gdy jednym z podstawowych warunków należytego świadczenia pracy przez pracownika jest posiadanie przez niego dobrego wzroku, to pracownik ten powinien korzystać z okularów (lub soczewek kontaktowych) tak, aby móc wykonywać swoją pracę w sposób zgodny z art. 100 § 1 k.p. (starannie i sumiennie).

Sama procedura refundacji oraz jej wypłata powinna zostać wszczęta dopiero po zatrudnieniu pracownika.