Czy przednia szyba wózka jezdniowego może być wykonana z pleksi?
W przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wózków jezdniowych z napędem silnikowym brak jest uregulowania kwestii materiału, z jakiego powinny być wykonane szyby w kabinie wózka. Przepisy nie podają również innych szczegółowych rozwiązań w zakresie konstrukcji wózka. Bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie powinni zapewnić, przez właściwe zaprojektowanie i wykonanie, konstruktor oraz producent wózka. Przepisy bhp pośrednio odsyłają pracodawców do dokumentacji technicznej. Producent wózka powinien w instrukcji użytkowania podać wszystkie istotne dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii informacje. Instrukcja ta jest częścią składową dokumentacji technicznej. Istotne dla bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie kierowcy wózka, niezależnie od typu wózka, dobrej widoczność. Szyba z pleksi może nie zapewniać koniecznej ze względów bezpieczeństwa przejrzystości, narażając kierowcę oraz inne osoby na niebezpieczeństwo. Przepisy bhp nie upoważniają użytkownika wózka jezdniowego z napędem silnikowym do zmiany konstrukcji wózka, demontażu wyposażenia oraz do zmiany jego parametrów technicznych.
Przepis § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) stanowi, iż niedopuszczalne jest dokonywanie przez użytkownika w użytkowanych wózkach zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń ochronnych i sygnalizacyjnych. Obsługa i konserwacja wózków oraz przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową opracowaną przez producenta.
Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2011 r.