Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie wymagania bhp niesie za sobą używanie w halach produkcyjnych promienników gazowych grzewczych? Czy przepisy zakazują używania takich promienników w pomieszczeniach zamkniętych?

Odpowiedź

Promienniki gazowe grzewcze powinny być umiejscowione i eksploatowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenie pożarowe, jakie stwarzają wszelkiego rodzaju urządzenia grzewcze.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących:

a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;

8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2016 r.