Czy projekt uchwały rady miasta określający dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli powinien być zaopiniowany przez związki zawodowe?

 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – dalej pr. ośw. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Zgodnie z art. 131 ust. 6 pr. ośw. organ prowadzący (jeżeli organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa – stanowi o tym art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. ośw.) określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Przepisy pr. ośw. nie nakładają na organ prowadzący obowiązku zasięgnięcia opinii organizacji związkowych w przedmiotowym zakresie. Nadto taki obowiązek nie wynika z ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych – dalej u.z.z., bowiem zgodnie z art. 19 ust. 1 u.z.z. organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych wyłącznie w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Regulacje organu prowadzącego przyjęte na podstawie art. 131 ust. 6 pr. ośw. nie mają bezpośredniego wpływu na prawa i obowiązki pracowników.