Odpowiedź:

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie studiów podyplomowych nie przysługuje urlop szkoleniowy.

Uzasadnienie:

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w formie studiów, pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego – art. 1032 § 1 pkt 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p.

Do urlopu, o którym mowa wyżej, uprawnieni są pracownicy studiujący na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Prawo do urlopu szkoleniowego nie przysługuje natomiast studentom studiów podyplomowych.

Zgodnie bowiem z § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10.02.2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. poz. 279), warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych.
W przypadku pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych nie zachodzą więc przesłanki uzyskania urlopu określone w Kodeksie pracy, wiążące prawo do urlopu szkoleniowego w ostatnim roku studiów z przygotowaniem pracy dyplomowej oraz przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie powinny zostać zawarte w umowie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron (tzw. umowa szkoleniowa). Zgodnie z art. 1034 § 3 k.p. nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (pod rygorem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel).

Katarzyna Pietruszyńska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 12.05.2017 r.