Jak potraktować wypadek przy pracy, posiadając wiadomość o fakcie, że pracownik był pod wpływem alkoholu?
Czy w takiej sytuacji należy się poszkodowanemu odszkodowanie i świadczenie 100% wypłaty zwolnienia lekarskiego?

Jeżeli zespół powypadkowy jest w stanie wykazać, że stan nietrzeźwości, w jakim znajdował się poszkodowany w chwili wypadku przy pracy, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania tego wypadku, to stanowi to przesłankę do pozbawienia poszkodowanego świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
Istotnym jest, aby powyższy fakt został odnotowany w pkt 5 protokołu powypadkowego, gdyż właśnie to będzie podstawą do pozbawienia świadczeń powypadkowych.
W myśl art. 21 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.), świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków (przy pracy oraz traktowanych na równi z wypadkami przy pracy – przyp. autora), było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ubezpieczony znajdował się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, płatnik składek kieruje ubezpieczonego na badanie niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie. Ubezpieczony jest obowiązany poddać się temu badaniu. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczeń, chyba że ubezpieczony udowodni, że miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się temu badaniu.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy (I UK 418/2010), ustawodawca co do zasady nie wyklucza przysługiwania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego nawet pracownikowi, który uległ wypadkowi w stanie nietrzeźwym – pracując lub pozostając w oczekiwaniu na wykonywanie powierzonych mu zadań, chyba że pozostawanie w stanie nietrzeźwości w istotnym stopniu przyczyniło się do spowodowania wypadku w tym rozumieniu, że "na trzeźwo" mógł uniknąć zdarzenia wypadkowego.
Warto jednak przypomnieć, że w razie śmierci pracownika wskutek zdarzenia wypadkowego świadczenia wypadkowe zawsze przysługują uprawnionym członkom jego rodziny, bez względu na potencjalny stopień przyczynienia się zmarłego w stanie nietrzeźwym do spowodowania wypadku (I UK 418/2010).
Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2011 r.