Pracownik posiada wynagrodzenie w stałej wysokości 3500 zł miesięcznie. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami pracownikowi przysługuje również procentowy udział w obrocie danego działu także w trakcie urlopu. Jest on różny w różnych miesiącach.
Czy pracownikowi, będącemu na urlopie należy się prowizja za miesiąc w którym jest na urlopie?
Czy średnia z ostatnich 3-ch miesięcy?

Podkreślić należy, iż za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p.. Jeśli, pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, to mogą być one obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadku znacznego zróżnicowania wysokości składników zmiennych, okres z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego może być przedłużony do 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady postępowania podczas obliczania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.sz.z.u.w. Zgodnie z przepisami r.sz.z.u.w:
składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną w stałej wysokości, do których można zaliczyć miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, a także stałą miesięczną premię regulaminową. Uwzględnia się je w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu, a w praktyce wypłaca w całości, co gwarantuje zachowanie zasady uzyskania przez pracownika za czas urlopu wynagrodzenia na poziomie analogicznym jak za okres pracy.

składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem zaszeregowanych do grupy pierwszej, a więc miesięczne o charakterze zmiennym, takie jak zmienna premia, wynagrodzenie wraz z dodatkami za godziny nadliczbowe, dodatki za godziny nocne. Uwzględnia się je przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (w razie znacznego wahania ich wysokości 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

składniki wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc, do których zalicza się np. premię kwartalną, czy roczną. Tych składników nie przyjmuje się do ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego, lecz wypłaca się w przyjętych terminach ich wypłaty. Przy czym okres urlopu powinien być tu traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Jak wynika z pytania, zgodnie z wewnętrznymi przepisami pracownikowi przysługuje procentowy udział w obrocie danego działu także w trakcie urlopu. Oznacza to, iż składnik ten jest przyznawany bez względu na to, czy pracownik pozostaje na urlopie, czy też pracuje, w związku z tym nie mają do tego składnika zastosowania ww. zasady, a pracownikowi będącemu na urlopie należy się prowizja za ten miesiąc, nie zaś średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.

Michał Szalak - specjalista z zakresu prawa pracy