Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownika zatrudnionego po 1 kwietnia 2015 r. u nowego pracodawcy należy wysłać na badania wstępne, jeśli przerwa w zatrudnieniu nie przekraczała 30 dni?

U poprzedniego pracodawcy, pracownik był zatrudniony na innym stanowisku, zakres zagrożeń był o wiele większy. U nowego pracodawcy pracownik będzie miał stanowisko administracyjno-biurowe.

Czy pracownik może posłużyć się u nowego pracodawcy dawnym zaświadczeniem lekarskim pomimo innego stanowiska?

Odpowiedź:

Zatrudniając po 1 kwietnia 2015 r. na stanowisku administracyjno-biurowym pracownika, który przedstawił zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na innym stanowisku - na którym wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy, o zakresie narażenia zawodowego (występujących czynników uciążliwych i/lub szkodliwych dla zdrowia) znacznie szerszym – nowy pracodawca nie ma obowiązku kierowania tego pracownika na wstępne badania profilaktyczne.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: (1) wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; (2) okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz (3) kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Nowelizacja przepisów k.p., jaka miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku (ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz. U. poz. 1662), a której postanowienia wejdą w życie 1 kwietnia 2015 r., zwalnia pracodawcę z obowiązku kierowania kandydata na pracownika w następujących przypadkach:

przyjmowania go ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą, oraz

przyjmowania go do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W związku z powyższym, zatrudniając po 1 kwietnia 2015 r. na stanowisku administracyjno-biurowym pracownika, który przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na innym stanowisku, na którym pracownik ten wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy, gdzie zakres narażenia zawodowego (występujących czynników uciążliwych i/lub szkodliwych dla zdrowia) był znacznie szerszy, nowy pracodawca nie ma obowiązku kierowania tego pracownika na wstępne badania profilaktyczne. Istotnym jest jednak, aby zweryfikować, czy w skierowaniu na badania, jakie poprzedni pracodawca wydał pracownikowi była zamieszczona informacja m.in. o pracy przy komputerze, bowiem niewątpliwie z takim narażeniem zawodowym pracownik będzie miał do czynienia.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 3 marca 2015 r.