Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

W ramach praktycznej nauki zawodu (tapicer) we współpracy ze szkołą zawodową zatrudniani na podstawie umowy o pracę są uczniowie, mający niekiedy powyżej 15, a poniżej 16 lat. Czy jest to pracownik młodociany? W jakich przypadkach sytuacja taka może mieć miejsce? Jakie obowiązki powinien spełnić pracodawca? Jak i gdzie zgłosić zatrudnienie pracownika? Jakie sporządzić załączniki/wykazy do regulaminu - czy wystarczą te dotyczące młodocianych?

Odpowiedź

Spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808) - dalej r.z.m.g. umożliwia zatrudnione w celu przygotowania zawodowego osoby która nie ukończyła 16 lat. Z punktu widzenia przepisów prawa pracy będzie to pracownik młodociany. W konsekwencji, będą miały w stosunku do niego zastosowanie przepisy dotyczące pracowników młodocianych.

Uzasadnienie

Przepisy r.z.m.g. na zasadzie wyjątku dopuszczają zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli 16 lat zarówno wtedy, gdy ukończyli gimnazjum, jak i wtedy, gdy gimnazjum nie ukończyli.

Z osobą niemającą 16 lat, która ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Zawarcie umowy o pracę w tym przypadku jest dopuszczalne w razie spełnienia łącznie następujących warunków:

- wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby;

- przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby;

- przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Z osobą niemającą 16 lat, która nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zawarcie umowy o pracę jest dopuszczalne w razie spełnienia łącznie następujących warunków:

- wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby,

- przedstawienia zaświadczenia lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby,

- przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- uzyskania zezwolenia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 2 października 2015 r.