Odpowiedź

Pracodawca może wyznaczyć jedno pomieszczenie przeznaczone do palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych (papierosów, cygar, fajek itp.) i papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów).

Uzasadnienie

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.) - dalej u.u.t.w.t., palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenie papierosów elektronicznych, zabronione jest w pomieszczeniach zakładów pracy. Właściciel lub zarządzający danym obiektem, zgodnie z art. 5a ust. 3 w związku z art. 2 pkt 15 u.u.t.w.t. może jednak wyznaczyć palarnię, a więc wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń. Nie dotyczy to jednak m.in. przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, pomieszczeń innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, a także jednostek organizacyjnych systemu oświaty (szkół, przedszkoli itp.), gdyż na terenie takich placówek palenie tytoniu jest bezwzględnie zakazane.
Z uwagi na to, że przepisy nie przewidują obowiązku rozdzielenia palarni dla osób palących tradycyjne wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, fajki itp.), nowatorskie wyroby tytoniowe, czy też papierosy elektroniczne, dopuszczalnym jest urządzenie jednej palarni.
Pomimo braku jednoznacznych regulacji wynikających z przepisów u.u.t.w.t., nie ma przeciwwskazań, aby podmiot faktycznie władający danym terenem (właściciel, użytkownik lub zarządca), wprowadził na nim całkowity zakaz palenia nie tylko wyrobów tytoniowych, ale również np. papierosów elektronicznych (żaden przepis tego nie zabrania). Co ważne, zakaz ten może dotyczyć zarówno obiektów budowlanych, przestrzeni otwartej, jak i pojazdów, które znajdują się na danym terenie.
Naturalnie podmiot, który wprowadził taki zakaz, powinien umieścić w widocznym miejscu (miejscach) stosowną informację słowną i graficzną.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów