Odpowiedź:

Badania profilaktyczne powinny być wykonane wyłącznie w placówce medycyny pracy, z którą pracodawca ma podpisaną umowę. Pracodawca nie powinien honorować orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza niż ten, z którym ma podpisaną umowę na profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z wyjątkiem odstępstw określonych w przepisach.

Uzasadnienie:

Zgodnie art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
Szczegółowym aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).
Zarówno powyższe badania, jak i wszelkie inne świadczenia zdrowotne zapewniane przez pracodawcę, zgodnie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), powinny być wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z placówką medycyny pracy.
Wyjątek od powyższej zasady stanowią wstępne badania lekarskie, które na podstawie znowelizowanego art. 229 § 11-12 k.p., mogą nie być wykonywane w placówce medycyny pracy, z którą zatrudniający pracownika pracodawca ma podpisaną umowę, o ile kandydat na pracownika jest przyjmowany do pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy (lub pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą), pod warunkiem, że przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyjątek ten nie dotyczy jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Wskazane powyżej przesłanki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662), mają zastosowanie do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy po 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. zastosowanie mają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi badaniom wstępnym nie podlegały jedynie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2015 r.