Odpowiedź:

Fakt, że małżonek pracownika nie pracuje, czy też podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, nie pozbawia go prawa do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Uzasadnienie:

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – art. 186 § 1 Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – k.p. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia (art. 186 § 2 k.p.). W literaturze prawniczej zwraca się uwagę na to, że „Z uprawnienia do urlopu wychowawczego może skorzystać wyłącznie pracownik - rodzic lub opiekun dziecka, legitymujący się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy i wychowujący dziecko w wieku do 6 lat. Prawo do urlopu wychowawczego nie jest uzależnione od braku możliwości zapewnienia opieki dziecku przez innego domownika; opieka osoby udającej się na urlop nie musi mieć charakteru wyłącznego. Jeżeli pracownik pozostaje w dwóch stosunkach pracy, z uprawnienia do urlopu wychowawczego może skorzystać u obu pracodawców bądź tylko u jednego z nich (zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku zatrudnienia u większej liczby pracodawców). Prawo do tego urlopu jest także niezależne od okoliczności, czy drugi rodzic (opiekun dziecka) ma status pracownika, ubezpieczonego czy też osoby nieobjętej ubezpieczeniem” (Eliza Maniewska, Komentarz aktualizowany do art.186, art.186(2), art.186(3), art.186(4), art.186(5), art.186(7), art.186(8) Kodeksu pracy [w:] Jaśkowski K., Maniewska E., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX/el., 2017). Tym samym fakt, że małżonek pracownika nie pracuje, czy też podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, nie ma wpływu na jego prawo do urlopu wychowawczego.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 7.02.2017 r.