Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na hałas są poddawani badaniom audiometrycznym. Istnieje zalecenie by na takie badania pracownik zgłaszał się po 12 godz. przerwie w pracy.
Jakie są przesłanki stosowania takiego zalecenie, czy jest jakiś przepis prawny w tym zakresie, czy wynika to z metodyki badań, czy z innych powodów?
Zasada ta, powoduje problemy w organizacji czasu pracy dla pracowników skierowanych na badania i często nie jest przez kierujących pracownikami respektowana.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., pracownicy podlegają wstępnym, kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania te, prowadzone są w miarę możliwości w godzinach pracy a ich koszty pokrywa pracodawca. Zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, częstotliwość wykonywania badań okresowych oraz zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Powyższe dokumenty nie mówią nic o sposobie i metodyce wykonywania badań. Badania lekarskie mają na celu wyeliminowanie przy pracach w narażeniu na hałas osób, których stan zdrowia odbiega od normy, gdyż w wyniku narażenia na hałas może on ulec dalszemu pogorszeniu. Badania te, mają również na celu wychwycenie wczesnych objawów zmian chorobowych (uszkodzenia słuchu) powstających pod wpływem narażenia na hałas i niedopuszczenie do pogłębiania się choroby. Uszkodzenie słuchu spowodowane wieloletnim oddziaływaniem hałasu o umiarkowanie wysokich poziomach (80-105 dB-A) może powodować tzw. uszkodzenie słuchu spowodowane działaniem hałasu nazywane w przeszłości przewlekłym urazem akustycznym.
Przerwa 12 godz. nawet do 16 godz. w narażeniu na hałas spowodowana jest dokładnością przeprowadzonych badań wynikającą z uwarunkowań medycznych. Wymieniona przerwa pozwoli na wykluczenie błędnych wyników badania związanych z tzw. czasowym przesunięciem progu słuchu, które występuje przy ekspozycji na hałas i związane jest z uruchomieniem mechanizmów ochronnych w narządzie słuchu.

Aby usprawnić organizacje czasu pracy i być w zgodzie z zaleceniami lekarza proponuje kierować pracowników na badania audiometryczne po kodeksowej 35 godzinnej przerwie
Zgodnie z art. 133 § 1 k.p. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Roman Majer