Odpowiedź

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) – dalej u.z.c.z. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Z pewnością prace na stanowiskach związanych z kontaktem ze środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz wykonywanie zabiegów kosmetycznych (w tym masaży) może stwarzać zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby. Tym samym w przypadku osób wykonujących ww. czynności, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wypada zauważyć, że Ministerstwo Zdrowia, na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 10 ust. 2 u.z.c.z., pracuje nad pakietem rozporządzeń określających m.in.:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne,

2) rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych badań,

3) sposób dokumentowania badań oraz sposób dokumentowania wyników tych badań,

4) wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych i wzór orzeczenia lekarskiego,

5) rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

6) sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, o których mowa w pkt 5.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2016 r.