Spółka zamierza przekazać z dniem 1 października 2010 r. grupę pracowników do nowego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. W spółce obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy przyznający pracownikom prawo do nagrody z zysku. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest wypracowanie zysku przez spółkę oraz podjęcie w tej sprawie uchwały przez walne zgromadzenie.
Który pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia w 2011 r. nagrody z zysku za 2010 r. i za ile miesięcy?

Zgodnie z art. 2418 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. w okresie 1 roku od dnia przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Postanowienia tego układu stosuje się w brzmieniu obowiązującym w dniu przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę. Pracodawca może stosować do tych pracowników korzystniejsze warunki niż wynikające z dotychczasowego układu.
Z powyższego przepisu wynika, że pracownicy przejęci przez nowego pracodawcę zachowują prawo do nagrody z zysku u nowego pracodawcy.
Odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę nagrody należy w pierwszej kolejności ustalić w jakim dniu powstaje wymagalność tego świadczenia. Data wymagalności decyduje o tym jaki podmiot zobowiązany jest do wypłaty tego świadczenia. W opisanej sytuacji wymagalność świadczenia powstaje – jak się wydaje – w dacie podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie. Siłą rzeczy podjęcie takiej uchwały następuje po upływie roku, za który należy się nagroda, a zatem data podjęcia uchwały wypada na okres po przejściu części zakładu pracy na nowego pracodawcę.
Jeżeli wymagalność nagrody powstaje z datą po przejściu części zakładu pracy, odpowiedzialność za jej wypłatę spoczywa na nowym pracodawcy.
Jeżeli natomiast wymagalność wypada na datę przed przejściem części zakładu pracy zastosowanie ma przepis art. 231 § 2 k.p., zgodnie z którym za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Wydaje się, że opisanej sytuacji wymagalność nagrody powstaje w dacie po przejściu części zakładu pracy, a zatem zobowiązany do wypłacenia nagrody przejętym pracownikom jest nowy pracodawca.
W sytuacji, gdy następuje przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca zawierają umowę dotyczącą m.in. odpowiedzialności za zobowiązania ze stosunku pracy. W opisanej sytuacji w interesie nowego pracodawcy było takie ukształtowanie warunków kontraktu dotyczącego przejęcia części zakładu pracy, aby w warunkach przejścia uwzględnić takie zobowiązania jak w przedmiotowym pytaniu.
O ile dotychczasowy i nowy pracodawca nie postanowili inaczej, zastosowanie ma art. 231 k.p., zgodnie z którym po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę podmiot ten staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, co oznacza, że z dniem przejęcia pracowników staje się odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania powstałe po przejęciu zakładu pracy.

Magdalena Rycak - specjalista z zakresu prawa pracy