U drugiego pracodawcy może świadczyć pracę (podczas przebywania na urlopie wychowawczym u pierwszego pracodawcy) z tym, że praca nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z art. 186 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p., pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia) ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Każdemu rodzicowi przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach i nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlopu wychowawczego udziela pracodawca na pisemny wniosek pracownika, w którym pracownik powinien wskazać termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego i czas jego trwania oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko. Wniosek powinien zostać złożony na co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu wychowawczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony przez pracownika na co najmniej 21 dni przed terminem urlopu, pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu wychowawczego pracownikowi w terminie przez niego wskazanym.

Przepisy nie ograniczają natomiast prawa do urlopu wychowawczego od liczby zawartych przez pracownika umów o pracę. Takie zastrzeżenie byłoby niezgodne z zasadniczym celem urlopu wychowawczego jakim jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Odpowiadając na pytanie należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik zatrudniony u dwóch różnych pracodawców (czy nawet większej liczby pracodawców) na podstawie umowy o pracę skorzystał z urlopu wychowawczego tylko u jednego pracodawcy. Zakładając oczywiście, że u drugiego pracodawcy, u którego pracownik nie korzysta z urlopu wychowawczego, będzie pracował z zastrzeżeniem, iż jego aktywność zawodowa nie może uniemożliwiać sprawowania opieki nad dzieckiem.

Podsumowując pracownik może przebywać na urlopie wychowawczym u jednego pracodawcy a drugiego pracodawcy świadczyć pracę, o ile ta praca nie będzie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik, który skorzystał z urlopu wychowawczego tylko u jednego pracodawcy, a drugiego będzie świadczył pracę - nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, natomiast podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stosunku pracy. Ponadto z uwagi na fakt świadczenia pracy właściwym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego będzie stosunek pracy, tak więc pracownik nie powinien być zgłaszany do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Należy pamiętać, iż pracownik musi - zgodnie z przepisami - poinformować płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż przebywanie na urlopie wychowawczym - art. 36 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.