Odpowiedź:

Jeżeli podczas pracy może dochodzić do zniszczenia lub znacznego zabrudzenia odzieży własnej pracownika, a pracodawca, za zgodą pracownika, dopuszcza użytkowanie własnej odzieży, pracownikowi powinien być wypłacany ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieży.

Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu;

2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie natomiast z art. 2373 § 2 k.p. pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się użytkowanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. Jednakże w takim przypadku, zgodnie z art. 2373 § 4 k.p., pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.