Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy szkoła ukończona za granicą, a konkretnie College of Lake Country w USA z dyplomem Associate Degree, jest liczona w Polsce jako wykształcenie wyższe i liczy się do urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź:

Pracodawca powinien uwzględnić w stażu urlopowym 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej za granicą.

Uzasadnienie:

Wymiar urlopu wynosi:

1)   20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2)   26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględnia się, oprócz okresów zatrudnienia, również okresy ukończonej nauki. Pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą, wlicza się do stażu urlopowego 8 lat.

Zgodnie z art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie:

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia;

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia;

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.

Zgodnie z powyższym pracownikowi, który ukończył szkołę wyższą w Stanach Zjednoczonych (będących członkiem OECD) pracodawca powinien uwzględnić w stażu urlopowym 8 lat. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni zagranicznej, na wniosek zainteresowanego podmiotu minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego podmiot wydają w tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie.

Katarzyna Pietruszyńska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 17.07.2015 r.