Czy pracodawca powinien określić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia?
\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Informacja o warunkach zatrudnienia zgodnie z art. 29 § 3 k.p. obejmuje informację o terminie wypłaty wynagrodzenia. Wzorując się na informacji w programie napisano "wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie firmy do ostatniego dnia miesiąca, bądź przelewem na konto pracownika na jego pisemną prośbę", niestety kontrola PIP zakwestionowała poprawność takiego sformułowania podnosząc, że należy wskazać konkretną datę wypłaty wynagrodzenia.Czy PIP ma w tym przypadku rację?Czym powinna różnić się informacja dla młodocianego od informacji zwykłego pracownika?

Odpowiedź:

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony poprzez wskazanie konkretnej daty.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

Jak wynika z powyższego, ustalenie terminu wypłaty wynagrodzenia polega na wskazaniu konkretnej daty – tj. dnia, w którym następuje wypłata. Zapis, zgodnie z którym wypłata wynagrodzenia następuje do ostatniego dnia miesiąca jest więc nieprawidłowy. Prawidłowym zapisem byłoby "wypłata wynagrodzenia następuje ostatniego dnia miesiąca".

Termin wypłaty wynagrodzenia określa układ zbiorowy pracy lub regulamin pracy. Ponadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje dodatkowo o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Informacja o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 k.p., dotyczy wszystkich pracowników, w tym także młodocianych. Zakres informacji przekazywanej pracownikom młodocianym jest taki sam jak w przypadku pozostałych pracowników. Oprócz kwestii związanych z wypłatą wynagrodzenia pracodawca informuje więc pracownika młodocianego o:

- obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

- wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

- obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

- układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Katarzyna Pietruszyńska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 1 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.