Odpowiedź

Zmiany do protokołu powypadkowego mogą być wprowadzane przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę. Po zatwierdzeniu zmiany w treści protokołu są możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, tj. w wyniku orzeczenia sądu nakazującego jego sprostowanie i uzasadnionego wniosku inspektora pracy o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć działania w celu ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 poz. 870) – dalej r.o.w.p. Przeprowadza je powołany do tego celu zespół powypadkowy, który po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku sporządza protokół powypadkowy. Protokół musi zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Protokół ten pracodawca zatwierdza nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego sporządzenia. Zmiany do protokołu powypadkowego mogą być wprowadzane przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego (przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika) albo gdy protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w przepisach.

Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego jego zmiana jest możliwa na skutek orzeczenia sadu nakazującego zmianę treści protokołu. Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego uprawniony członek jego rodziny, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu powypadkowego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2006 r. ,II PZP 14/05, OSNP 2006, nr 15–16, poz. 228).

Ponadto protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, zawierający ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, może być zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (§ 15 r.o.w.p. Poza przedstawionymi wyżej, przewidzianymi prawem, okolicznościami, pracodawca nie może dokonywać zmian w treści protokołu powypadkowego.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2016 r.