Odpowiedź:
W sytuacji przedstawionej w pytaniu świadectwo pracy, obejmujące okres zatrudnienia na umowę o zastępstwo, należy wystawić po rozwiązaniu umowy o zastępstwo. W przypadku umowy na czas określony zawartej od dnia 17 marca 2014 r. do dnia 31 marca 2016 r. świadectwo pracy należy wydać w dniu 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 97 § 1[1] ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca zatrudniający pracownika na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy (a więc na umowy terminowe) ma obowiązek wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wyżej wskazanych umów - w okresie 24 miesięcy, licząc od zawarcia pierwszej z takich umów.
Wśród tych rodzajów umów nie została wymieniona umowa o zastępstwo tym samym przepis ten nie ma zastosowania do umowy o zastępstwo. Oznacza to, iż świadectwo pracy należy wydać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o zastępstwo.

Małgorzata Skibińska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty - Doradztwo kadrowe
Odpowiedzi udzielono  11.03.2016 r.