Odpowiedź

Prowadzenie tzw. rejestru drobnych incydentów nie zwalnia pracodawcy z obowiązku powołania zespołu powypadkowego oraz przeprowadzenia postępowania powypadkowego po uzyskaniu informacji nawet o tzw. „lekkich” wypadkach przy pracy. Nie ma znaczenia, jaką drogą pracodawca pozyskał wiedzę o incydencie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) - dalej u.u.w., za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Jeżeli podczas zdarzenia zaszły wszystkie okoliczności spełniające przesłanki wypadku przy pracy, nie będzie podstaw do nieuznania go za wypadek przy pracy. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek między innymi poza udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanemu dokonać w przewidzianym trybie ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku. Udzielając pierwszej pomocy poszkodowanemu, pracodawca powziął informację o zdarzeniu na terenie zakładu pracy i ma prawny obowiązek niezwłocznie podjąć działania przewidziane przepisami prawa. Dobra wola pracownika o niezgłaszaniu zdarzenia jako wypadku przy pracy nie ma znaczenia i nie zwalnia pracodawcy z obowiązku powołania zespołu powypadkowego i przeprowadzenia całego postępowania powypadkowego zakończonego protokołem. Za nieprzestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa pracy, pracodawcy grozi zgodnie z art. 283 k.p. kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł.
Nie ma przeszkód, aby oprócz działań opisanych wyżej pracodawca równolegle prowadził rejestr drobnych incydentów, a nawet takich incydentów, które miały znamiona zdarzeń nagłych i związanych z pracą, ale nie doprowadziły do powstania urazów.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów