Odpowiedź

Przepisy nie precyzują, czy pracodawca, który zleca profesjonalnym podmiotom zewnętrznym wykonanie usług związanych z pracą na wysokości, powinien weryfikować posiadane przez nich kwalifikacje. Wystarczającym będzie zatem zamieszczenie w umowach o wykonanie określonych prac oświadczenia wykonawcy, że do prac na terenie danego przedsiębiorstwa będzie kierował wykwalifikowanych pracowników bez przeciwwskazań zdrowotnych do prac na wysokości, a także zapewnienie tym osobom szkolenia z zakresu obowiązującej na terenie zakładu pracy procedury postępowania przy wykonywaniu takich prac.

Uzasadnienie

W myśl § 80 w związku z § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p., prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca organizujący takie prace ma obowiązek podjąć szczególne środki ostrożności, określone w § 81 r.b.h.p., a więc zapewnić m.in.:

1. bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) imienny podział pracy,

b) kolejność wykonywania zadań,

c) wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach;

4. dostęp do miejsc ich wykonywania wyłącznie osobom upoważnionym i odpowiednio poinstruowanym.

Ponadto, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), pracownicy wykonujący takie prace powinni być poddawani okresowym szkoleniom z dziedziny bhp nie rzadziej niż raz w roku.

Przepisy nie precyzują czy pracodawca, który zleca profesjonalnym podmiotom zewnętrznym wykonanie usług związanych z pracą na wysokości powinien weryfikować posiadane przez nich kwalifikacje i/lub uprawnienia. Wystarczającym byłoby zamieszczenie w umowach o wykonanie określonych prac oświadczenia wykonawcy, że do prac na terenie danego przedsiębiorstwa będzie kierował jedynie wykwalifikowanych pracowników bez przeciwwskazań zdrowotnych do prac na wysokości. Warto jednak zapewnić osobom wykonującym pracę z ramienia wykonawcy szkolenia z zakresu obowiązującej na terenie zakładu pracy procedury przy wykonywaniu takich prac.

Nie można również zapomnieć o konieczności realizacji dyspozycji art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502), zgodnie z którym, jeżeli w tym samym miejscu jednocześnie wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

- współpracować ze sobą,

- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bhp wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,

- informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Realizacja powyższych obowiązków z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ryzyka związanego z pracą wykonywaną przez osoby spoza zakładu pracy, z korzyścią zarówno dla podmiotu zlecającego, jak i przyjmującego zlecenie.

Podmiot zlecający może – przez stosowne postanowienia umowy – każdorazowo żądać udostępnienia niezbędnej dokumentacji potwierdzającej posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez osobę mającą przystąpić do pracy na wysokości na terenie danego zakładu pracy (zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu, orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do pracy na wysokości itp.).

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów