Odpowiedź:

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi okulary ochronne, jeśli jest to wymagane ze względu na występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o jednoczesnych działaniach ochronnych i korygujących wzrok.

Uzasadnienie:

Z przepisu § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - r.b.h.m.e. wynika, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Chodzi zatem o badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne), do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca.
Z drugiej strony przepis art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) nakazuje pracodawcy nieodpłatne dostarczenie pracownikowi okularów ochronnych zabezpieczających przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami środowiska pracy. Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony oczu, a także rodzaje prac określone są odpowiednio w tabelach 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Ponadto obowiązek dostarczenia pracownikom okularów ochronnych może wynikać z takich dokumentów jak: ocena ryzyka zawodowego; karty charakterystyki substancji lub mieszanin chemicznych; instrukcje użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi.
Pomimo iż w na rynku dostępne są okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcji wzroku, żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku zapewnienia okularów o takich właściwościach. Obowiązek taki może wynikać z dokonanej oceny ryzyka zawodowego. Jednak i tak wiązać się to będzie z zapewnieniem osobnych okularów do pracy przy monitorze ekranowym i osobnych do zadań związanych z procesem produkcyjnym, które będą pełnić funkcję przede wszystkim środka ochrony indywidualnej.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2015 r.