Czy pracodawca, który osobiście wykonuje prace określone jako szczególnie niebezpieczne np. czyszczenie silosów, podlega tym samym zasadom i wymaganiom co pracownik?
Pracodawca, który osobiście wykonuje prace jako szczególnie niebezpieczne nie podlega tym samym zasadom i wymaganiom co pracownik, chyba że wykonywana przez niego praca stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla innych osób.
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niedopełnienie powyższego obowiązku zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności (art. 283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., oraz art. 220 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Polskie prawodawstwo nie przewiduje jednak ochrony samego pracodawcy (przed nim samym), gdyż nie wydano żadnego przepisu, który obligowałby pracodawcę do stosowania przepisów i zasad bhp, jeżeli wykonuje pracę samodzielnie i nie naraża swoich pracowników (lub innych osób) na choćby minimalne zagrożenie. Organy nadzoru nad warunkami pracy (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy) nie mają żadnej podstawy prawnej do ukarania takiego pracodawcy.

Uwagi

Warto jednak zauważyć, że w razie wypadku przy pracy jakiemu uległby pracodawca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógłby odmówić wypłaty świadczeń odszkodowawczych posiłkując się art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – zarzucając poszkodowanemu "naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa".
Maciej Ambroziewicz