Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Na gruncie obowiązujących przepisów pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe określa rozporządzenie Ministra Pracy o Polityki i Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.b.h.p. Określa ono także przypadki, w których pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Jak wynika z § 8 ust. 2 r.b.h.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Co istotne, monitorem ekranowym w rozumieniu tego przepisu jest urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu, a pracownikiem każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkujący w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Jak widać, regulacja ta ma dość ogólny charakter i trudno na jej podstawie jednoznacznie ocenić sytuację pracowników wskazanych w treści pytania. W mojej ocenie przypadkiem budzącym najmniejsze wątpliwości jest sekretarka medyczna, w której przypadku charakter pracy pozwala przyjąć bez wątpliwości, że użytkuje ona w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Poważne wątpliwości powstają natomiast w przypadku lekarzy, pielęgniarek wprowadzających dane do systemu, czy też pielęgniarek monitorujących urządzenia nadzorujące funkcje życiowe pacjentów. Co do zasady, bowiem charakter ich pracy jest taki, że trudno wyobrazić sobie, iż aż połowa ich dobowego wymiaru czasu pracy wiąże się z koniecznością użytkowania monitora ekranowego. Jednak, aby móc to ocenić trzeba mieć dokładne informacje o zakresie obowiązków tych pracowników i specyfice pracy wykonywanej przez nich w danym zakładzie pracy. Niewątpliwie, bowiem zakres obowiązków lekarzy zatrudnionych np. w szpitalu kształtuje się inaczej niż zakres obowiązków lekarzy zatrudnionych w poradniach. Analogicznie przedstawia się sytuacja pielęgniarek. Jeśli ich praca polega nie tylko na wykonywaniu czynności typowo pielęgniarskich, ale częściowo wiąże się także z rejestracją pacjentów przy użyciu komputera, wprowadzaniem do systemu wyników przeprowadzanych badań itp., to będą one podlegały regulacjom r.b.h.p., jeśli z zakresu ich obowiązków będzie wynikało, że użytkują w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.