Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy praca na stanowisku kierowcy ambulansu do pobierania krwi należy do prac szczególnie niebezpiecznych?

Odpowiedź:

Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 80 ust. 1 r.b.h.p. przez prace szczególnie niebezpieczne należy rozumieć prace, o których mowa w rozdziale 6 r.b.h.p. oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Uzasadnienie:

Do prac szczególnie niebezpiecznych opisanych w r.b.h.p. należy zaliczyć:

1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;

2. prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;

3. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;

4. prace na wysokości.

Praca kierowcy autobusu (ambulansu do pobierania krwi) nie znajduje się w ww. wykazie, co nie oznacza, iż praca ta nie należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Analizy takiej powinien dokonać pracodawca na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, uwzględniającej specyfikę pracy kierowcy, w tym:

- konieczność prowadzenia pojazdu z dużą prędkością w nagłych wypadkach,

- przewożenie materiałów mogących stanowić materiały niebezpieczne (butle z gazami anestetycznymi itp.),

- narażenie na czynniki biologiczne (krew, osocze),

- agresywnie zachowujący się pacjenci,

- prowadzenia i naprawy samochodu na drodze.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 11 stycznia 2015 r.