Czy należy taką drabinę również wyposażyć w barierkę od wejścia?
Czy pracownicy agencji pracy tymczasowej mogą na takiej drabinie przejezdnej wykonywać prace?

Odpowiedź

Kwestie dotyczące drabiny reguluje kilka aktów prawnych, ale żaden przepis nie stanowi szczegółowo o konstrukcji drabiny przejezdnej. Prawdopodobnie Pytającemu chodzi o typową drabinę przejezdną, bo wymienia balustrady i barierki osłaniające przed upadkiem z wysokości. Jeśli drabina przejezdna posiada hamulce (nad kołami) i jest zahamowana, posiada także osłony przed upadkiem z wysokości, a praca na tej drabinie nie wymaga od pracownika wychylania się poza obrys zabezpieczeń albo urządzenia, na którym stoi (drabiny) – to praca taka nie będzie pracą na wysokości. W innym przypadku będzie to praca na wysokości. Znajdujące się w sprzedaży drabiny przejezdne na wejściu (około dwóch pierwszych chodów) nie posiadają osłon i barierek. Wysokość liczy się od 1 m od powierzchni podłogi lub ziemi. Drabiny przejezdne są projektowane i budowane również na podstawie przepisów zawartych w Polskich Normach. Inaczej mówiąc, nie ma potrzeby dobudowywania balustrad i osłon na wejściu na drabinę przejezdną i można stosować się do instrukcji dostarczonej przez producenta drabin.

Pierwszym rozporządzeniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p., które w § 108 stanowi, aby drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Drugim rozporządzeniem w sprawie drabin jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zarządzenie to również nie stanowi wprost o drabinach przejezdnych, ale stanowi (rozporządzenie zmieniające), iż drabiny przejezdne przed ich użyciem muszą być pewnie unieruchomione.

Polskie Normy, które zawierają wytyczne na temat drabin to: PN - EN 131 – 2 + A2:2017:02. Zastosowanie ogólnie do drabin; PN –EN 131 – 1 – 2015 – 12. Drabiny. Część 1. Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne oraz PN – EN 131 – 2 + A2 2017 – 02. Drabiny – Część 2. Wymagania, badania, oznakowania. Opisano w niej ogólne projektowania, wymagania i metody badań przenośnych drabin.

Autor odpowiedzi: Kazimierz Kościukiewicz
Odpowiedzi udzielono 25.09.2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów