Odpowiedź

Brak szczegółowych przepisów, które określałyby, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ma prawo kontrolować prawidłowość sporządzenia oceny ryzyka zawodowego. Uprawnienia kontrolne posiada Państwowy Inspektor Sanitarny, który kontroluje zakład pracy, w tym związaną z zakresem kontroli dokumentację. Przepisy nie określają precyzyjnie, jaka ma to być dokumentacja. Powinna być związana z określonym zakresem kontroli (najczęściej – sanitarnym). Być może, w opisywanym przypadku, zaszły szczególne okoliczności, w których Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła kontrolę, w tym dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny posiada prawne możliwości upoważnienia stacji powiatowej do wykonania czynności w jego imieniu. Osoba kontrolująca powinna okazać się upoważnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) - dalej u.p.i.s., Państwowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno – epidemiologicznej. Zgodnie z art. 15a ust 1 u.p.i.s. stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów. Przepis art. 35 ust. 1 u.p.i.s. stanowi, iż Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może upoważnić odpowiednio pracowników podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych lub pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia. Z kolei art. 25 u.p.i.s. stanowi, iż Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo (m.in.): żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych. Osoba kontrolująca powinna dokonać wpisu do książki kontroli sanitarnej w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 31 ust 1 u.p.i.s. zalecenia pokontrolne oraz inne dane wynikające z czynności kontrolnych są wpisywane przez upoważnionych pracowników właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego do książki kontroli prowadzonej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakres działania i uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej określony jest w art. 4 u.p.i.s. oraz w rozdziale 3 u.p.i.s. Przepis art. 25 u.p.i.s. stanowi, iż państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo (m.in.): żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych.

Obowiązek sporządzanie oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy nakazuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), stwierdzając w art. 226 m.in., iż pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Oczywiście, kodeks ta nie określa, jakie organy państwowe mogą kontrolować i oceniać taki dokument.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2016 r.