Czy poszkodowany pracownik, który zaznajomił się i podpisał protokół powypadkowy, ma prawo w ciągu 5 dni odwołać się od jego treści?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy poszkodowany pracownik, który zaznajomił się i podpisał protokół powypadkowy, ma prawo w ciągu 5 dni odwołać się od jego treści?

Odpowiedź

Przepisy bhp nie wskazują terminu, w jakim osoba poszkodowana lub członek jej rodziny w razie śmierci poszkodowanego, powinna zgłosić ewentualne uwagi do treści protokołu powypadkowego. Określony w przepisach termin 5 dni dotyczy pracodawcy, który ma tyle czasu na zatwierdzenie tego protokołu od dnia jego sporządzenia. Można zatem wnioskować, że ewentualne uwagi powinny zostać wniesione niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią protokołu.

Uzasadnienie

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w.

Przepisy r.u.o.p.w. zobowiązują pracodawcę, aby po uzyskaniu zawiadomienia o wypadku przy pracy powołał zespół powypadkowy (co do zasady składający się z pracownika służby bhp oraz społecznego inspektora pracy), którego zadaniem jest ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298). Protokół ten, zgodnie z § 11 r.u.o.p.w., powinien zostać przedstawiony do zapoznania się jeszcze przed zatwierdzeniem przez pracodawcę poszkodowanemu lub – w przypadku jego śmierci – członkom jego rodziny. Zespół powypadkowy powinien również pouczyć poszkodowanego, że przysługuje mu prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, a także prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii. Przepisy nie określają jednak terminu, jaki przysługuje na zgłoszenie tych uwag i/lub zastrzeżeń. Należy zatem wnioskować, że poszkodowany lub członkowie jego rodziny, powinni zrobić to niezwłocznie po zapoznaniu się kwestionowaną treścią. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z § 13 r.u.o.p.w., nie później niż w terminie 5 dni od dnia sporządzenia protokołu, pracodawca jest obowiązany go zatwierdzić, a też powinien mieć czas na zapoznanie się zarówno z jego treścią, jak i ewentualnymi uwagami poszkodowanego lub członków jego rodziny.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.