Odpowiedź

Podesty przenośne, bez względu na liczbę stopni, podobnie jak drabiny, podlegają okresowym przeglądom technicznym. Zakres i częstotliwość przeglądów należy ustalić na podstawie informacji zawartych w instrukcji użytkowania dołączonej przez producenta. Przeglądy okresowe podestów powinny być udokumentowane.

Producenci zalecają przeprowadzanie przeglądów okresowych podestów, podobnie jak drabin, po każdych 100 godzinach użytkowania, jednak niż rzadziej niż raz w roku. Przykładowy zakres takiego przeglądu powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu ramy, stopni i podestu roboczego oraz połączeń tych elementów,

- stopnia zużycia nóżek antypoślizgowych,

- stanu elementów bezpieczeństwa, np. słupków i poręczy, jeśli podest je posiada,

- stanu spawów, jeśli występują.

Wzrokowe kontrole podestów przenośnych należy przeprowadzać codziennie lub każdorazowo przed użyciem, w przypadku rzadszego korzystania z podestów.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 40 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Do wykonywania przeglądów okresowych podestów mają również zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) - dalej r.m.w.m., które definiuje „maszynę” jako wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy, a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania. Na podstawie § 27 pkt 1 r.m.w.m. pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Wyniki tych kontroli rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (§ 28 pkt 1 r.m.w.m.).

Tomasz Dyjeciński, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2015 r.