Czy pobicie pracownika podczas drogi z pracy do domu stanowi wypadek w drodze do pracy?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Pracownik wracał do domu po pracy, podczas tej drogi został pobity co skutkowało nieobecnością w pracy w następnych dniach.

Czy taki wypadek może być traktowany jako wypadek w drodze z pracy?

Odpowiedź

Opisane zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek w drodze z pracy do domu (pobicie jest zdarzeniem nagłym spowodowane czynem innej osoby czyli przyczyną zewnętrzną), jeśli droga pracownika była najkrótsza lub najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych, a występująca w niej przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57b w ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się:

- nagłe zdarzenie,

- wywołane przyczyną zewnętrzną,

- które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

3) zwykłego spożywania posiłków

4) odbywania nauki lub studiów.

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

a) oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;

b) informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;

c) ustaleń sporządzającego kartę.

Trzeba podkreślić, że odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2014 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.