Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przy wyeliminowaniu całkowicie zagrożenia związanego z upadkiem z wysokości ww. zagrożenie można pominąć przy aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.
Obowiązek wykonania oceny ryzyka zawodowego wynika z przepisów art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Powyższe przepisy zobowiązują pracodawcę także do udokumentowania ryzyka związanego z wykonywaną pracą.
Proces oceny ryzyka jest procesem wieloetapowym, na który składają się następujące czynności:
1. Zebranie informacji dotyczących danego stanowiska pracy.
2. Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.
3. Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska i porównanie do dopuszczalnego wg przygotowanego schematu.
4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.
5. Opracowanie planu działań korygujących lub zapobiegawczych.
6. Okresowa weryfikacja oceny ryzyka. System dokumentowania ryzyka zawodowego.
W procesie oceny ryzyka zawodowego wyróżnia się analizę ryzyka i jego właściwą ocenę. Na analizę ryzyka składają się czynności 1-3, tzn.: zbiór informacji dotyczących danego stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń i oszacowanie ryzyka, związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami.
Kolejnym krokiem jest właściwa ocena ryzyka, podczas której należy odpowiedzieć na pytanie: "czy ryzyko można przyjąć?". Z oceny ryzyka muszą wynikać konkretne działania prowadzące do obniżenia poziomu ryzyka. Działania te, należy zaplanować, zrealizować, a następnie ocenić wyniki ich realizacji.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jej oceny informacje straciły swoją aktualność lub gdy nastąpiły zmiany w przebiegu procesu pracy, a w szczególności:
- przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
- przy wprowadzaniu zmian technicznych lub organizacyjnych na stanowiskach pracy,
- po zmianie obowiązujących wymagań odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy (np. zmiana obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).
Ocenę przeprowadzono na stanowiskach pracy przy konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za organizację w poszczególnych działach firmy.
Identyfikacja zagrożeń w ocenie ryzyka zawodowego powinna obejmować:
- określenie wszelkich czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy,
- zwrócenie uwagi na te właściwości, które na danym stanowisku i w określonych okolicznościach mogą stworzyć największe zagrożenie,
- ustalenie, w jaki sposób czynniki te, mogą oddziaływać na człowieka (drogi wchłaniania, mechanizm oddziaływania, zakres zmian),
- określenie czasu lub częstotliwości narażenia człowieka na istniejące zagrożenie,
- ustalenie liczby osób narażonych (określenie płci, wieku),
- sposób ujawniania się zagrożenia.
Należy pamiętać o zależności istniejącej pomiędzy występującymi zagrożeniami a czynnikami. Każdemu zagrożeniu można przypisać jeden lub więcej czynników szkodliwych i niebezpiecznych lub też czynniki uciążliwe lub odwrotnie.
Na etapie identyfikacji zagrożeń i czynników środowiska pracy należy uwzględniać wszystkie, nawet z pozoru nieistotne zagrożenia i czynniki. Każde bowiem zagrożenie lub czynnik może prowadzić do wypadku lub choroby pracownika.
Dla wszystkich zagrożeń i czynników wytypowanych wcześniej, prowadzenie dalszej analizy i oceny ryzyka zawodowego byłoby utrudnione ze względu na długi czas przeanalizowania wszystkich możliwych wariantów powstania urazów i chorób zawodowych. Dlatego zalecane jest przy prowadzeniu oceny ryzyka, aby skoncentrować się jednak na najistotniejszych zagrożeniach, mogących być przyczyną poważnych urazów lub chorób zawodowych.
Można pominąć zagrożenie związane z upadkiem z wysokości przy aktualizacji oceny ryzyka zawodowego ponieważ:
1. na stanowisku pracy w zakładzie zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na zamontowaniu stałych osłon zapobiegających upadkowi z wysokości, w związku z czym zagrożenie związane z upadkiem z wysokości zostało całkowicie wyeliminowane.
2. zgodnie z zasadami wykonywania oceny ryzyka zawodowego, dalszej analizie i ocenie poddaje się najistotniejsze zagrożenia, z pominięciem zagrożeń mało znaczących.

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.