Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – dalej u.s.i.p. nie reguluje funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w przypadku przejęcia samodzielnych zakładów pracy przez inny zakład pracy. Skoro jednak dawne samodzielne spółki zostały przejęte przez inną i stały się jej jednostkami podległymi, to w takich wydziałach/oddziałach powinien funkcjonować wydziałowy/oddziałowy społeczny inspektor pracy, wybrany zgodnie z postanowieniami u.s.i.p.
Zgodnie z art. 3 u.s.i.p. społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą: zakładowy społeczny inspektor pracy – dla całego zakładu; oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy – dla poszczególnych oddziałów (wydziałów); grupowi społeczni inspektorzy pracy – dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów). Zakładowe organizacje związkowe dostosowują organizację społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu pracy. Inaczej mówiąc, w zakładzie pracy funkcjonuje jeden zakładowy społeczny inspektor pracy oraz oddziałowi społeczni inspektorzy pracy, jeśli w strukturze organizacyjnej zakładu istnieją oddziały/wydziały, a także grupowi społeczni inspektorzy pracy, jeśli w strukturze organizacyjnej zakładu pracy oddziały/wydziały posiadają swoje komórki organizacyjne. W tym ostatnim przypadku tworzy się społeczną (grupową) inspekcję pracy według potrzeb wynikających, np. z liczebności komórki organizacyjnej, jej odległości od centrum, zagrożeń powodowanych charakterem wykonywanej pracy.
Zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy wybierani i odwoływani są zgodnie z postanowieniami art. 5 i 6 u.s.i.p. Społecznych inspektorów pracy wybierają na okres czterech lat (i odwołują) pracownicy zakładu pracy. Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy wybiera: w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału); w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników: a) zakładowego społecznego inspektora pracy – wybiera zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy, b) oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy – wybiera zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy; grupowych społecznych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału). W zakładach, w których nie wybrano grupowych społecznych inspektorów pracy, tryb wyborów społecznych inspektorów pracy określają zakładowe organizacje związkowe. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Przy czym, ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalać ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.