Czy paczki z okazji świąt dla pracowników, sfinansowane ze środków obrotowych, są kosztem uzyskania przychodów dla spółki?


Wartość paczek zakupionych ze środków obrotowych podlega u pracownika opodatkowaniu i oskładkowaniu. Dla pracodawcy – co do zasady – nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów.


Jeżeli pracodawca sfinansowałby paczki ze środków obrotowych, nie będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku i składek ZUS. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., wolne od podatku są świadczenie rzeczowe i pieniężne do kwoty 380 zł w skali roku, ale dotyczy to świadczeń sfinansowanych ze środków ZFŚS lub funduszy związkowych. Z kolei w myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), wolne od składek są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Powyższe powoduje, iż od wartości paczek sfinansowanych ze środków obrotowych należy naliczyć zarówno podatek dochodowy, jak i składki ZUS. Jednocześnie, na mocy art. 23 ust. 1 pkt 42 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do kosztów nie zalicza się wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS. Powoduje to, że uznając świadczenie za udzielone w ramach działalności socjalnej, jego wartości nie można zaliczyć do kosztów. Tymczasem, paczki świąteczne niewątpliwie kojarzą się z działalnością socjalną, wobec czego prawo do zaliczenia ich wartości do kosztów może być podważone. Chcąc zaliczyć tę wartość do kosztów, pracodawca powinien potrafić wykazać, że jest to świadczenie rzeczowe na rzecz pracowników niezwiązane z działalnością socjalną, czyli najlepiej dać wszystkim paczki o jednakowej wartości. Nawet jednak w tym wypadku może to oznaczać spór z organami skarbowymi, wobec czego, jeżeli pracodawca nie tworzy ZFŚS, w grudniu najlepiej dać pracownikom premię (np. premię roczną) - co prawda będzie ona opodatkowana i oskładkowane u pracownika, ale przynajmniej nie będzie najmniejszego problemu z zaliczalnością świadczenia do kosztów uzyskania przychodów.