Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownica wykorzystuje urlop macierzyński łącznie z dodatkowym do dnia 12 lipca 2015 r. płatny 100%, następnie chciałaby wykorzystywać urlop rodzicielski płatny 60%, a jednocześnie zawrzeć umowę zlecenia z firmą.

Jak to powinno wyglądać jeśli chodzi o zgłoszenie ZUS, podatek dochodowy, płatność zasiłku macierzyńskiego na urlopie rodzicielskim?

Czy istnieje taka możliwość a może istnieje inne rozwiązanie?

Odpowiedź:

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia nie wyklucza pobierania zasiłku macierzyńskiego. Osoba pobierająca zasiłek macierzyński, która jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Natomiast z tytułu umowy zlecenia obowiązkowo jest ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie:

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy – art. 1821 § 5 i art. 1821a § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. Skoro pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może wykonywać pracę w ramach stosunku pracy to należy przyjąć, że może również w czasie przebywania na tym urlopie wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia. Dopuszczalność łączenia urlopu rodzicielskiego z zatrudnieniem na podstawie umowy zlecenia zdają się również potwierdzać przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) – dalej u.s.u.s., które regulują m. in. zbieg takich tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jak pobierania zasiłku macierzyńskiego i wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z przepisów tych wynika, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński na przykłada za okres urlopu rodzicielskiego, która jednocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. W takiej sytuacji umowa zlecenia stanowi tytuł tylko do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 9 ust. 1c u.s.u.s.). Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia dla takiej osoby stanowi jednak tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z. Tytułu do tego ubezpieczenia nie stanowi natomiast pobieranie zasiłku macierzyńskiego (art. 66 ust. 1 u.ś.o.z.). Zgłoszenia osoby pobierającej zasiłek macierzyński do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dokonuje płatnik tego zasiłku przy wykorzystaniu raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 XX (art. 4 pkt 2 lit. a i art. 36 ust. 9a u.s.u.s.). Z kolei zleceniobiorcę, który podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłasza do tego ubezpieczenia zleceniodawca przy wykorzystaniu formularza ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX (art. 74 ust. 1 u.ś.o.z.). Ponadto należy wyjaśnić, że wykonywanie pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego np. pracy na podstawie umowy zlecenia, nie ma wpływu na prawo do tego zasiłku, gdyż do zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p. – art. 31 ust. 5 u.ś.p.

Magdalena Kostrzewa

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 25.05.2015 r.