Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca w szczególności zapewnia bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób. Czy osoba, która sprawuje bezpośredni nadzór, może być jedną z dwóch osób, które wykonują pracę? Czy osoba sprawująca nadzór musi przejść szkolenie dla osób kierujących pracownikami?

Odpowiedź

Przepisy prawa pracy nie zabraniają powierzania osobie wyznaczonej do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi innych zadań.

Uzasadnienie

Przepisy prawa pracy nie definiują „nadzoru bezpośredniego” ani nie stawiają szczegółowych wymagań w tym zakresie dla osób sprawujących taki nadzór. Należy przyjąć, że zakres znaczeniowy może być szerszy niż intuicyjnie pojmowany nadzór przez przełożonego pracownika (brygadzistę, mistrza, kierownika itp.) i może odnosić się do wszelkich osób, które pracodawca wyznaczył do jego sprawowania. Ważne jest, aby nadzór był skuteczny, a osoby wyznaczone do tej roli posiadały nie tylko wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą techniki, technologii oraz sposobów i metod wykonywania pracy, ale również doskonale znały przepisy bhp w tym zakresie. Zakres powinności osób sprawujących bezpośredni nadzór może być więc zróżnicowany w zależności od wagi i zakresu kompetencji, jakie te osoby mają w strukturze zakładu pracy (hierarchii stanowisk u danego pracodawcy), o czym na ogół rozstrzygają regulacje wewnątrzzakładowe lub bezpośrednie decyzje pracodawcy.

Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi spoczywa na pracodawcy i to on w swoim własnym interesie i w interesie pracowników powinien zapewnić, aby osoba wyznaczona do jego sprawowania mogła zadanie to wykonywać w sposób rzetelny i skuteczny.

Jedną z cech charakteryzującą każdy rodzaj nadzoru jest możliwość wydawania władczych rozstrzygnięć (poleceń). Już ten fakt przesądza, że nawet jeśli wyznaczony do sprawowania nadzoru pracownik formalnie nie sprawuje żadnych funkcji kierowniczych, to w myśl przepisów jest osobą kierującą pracownikami i w związku z tym powinien legitymować się ukończonym szkoleniem w dziedzinie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r.