Odpowiedź:
Tak. W przypadku gdy kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe członka rady nadzorczej pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy istnieje wówczas, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 104 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) – dalej u.p.z., pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacają m.in. za członków rad nadzorczych, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli podstawa wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie z art. 104 ust. 3 u.p.z. wynika, że jeżeli kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy istnieje wówczas, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na przedmiotowe ubezpieczenia, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy – co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że jak wynika to z art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Oznacza to, że okoliczność, iż członek rady nadzorczej jest równocześnie zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, nie zwalnia go z obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, jeżeli jest z tego tytułu wynagradzany.
Jeżeli zatem członek rady nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymuje 700 zł, a jednocześnie jest zatrudniony w ramach stosunku pracy i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia, jednostka organizacyjna, w której funkcjonuje rada nadzorcza powinna za tego członka rady nadzorczej opłacać składki na Fundusz Pracy.
Piotr Kostrzewa, autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono 9 stycznia 2015 r.