Zawierając umowę na czas określony w momencie obowiązywania nowych przepisów nie jest konieczne wpisanie w treści umowy o pracę klauzuli o dwutygodniowym, miesięcznym i trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. - dalej u.z.k.p., które wprowadziły zmiany w przepisach Kodeksu pracy od dnia 22 lutego 2016 r. uchyliły przepis art. 33 k.p., na podstawie którego przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogły przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Natomiast w przepisach art. 36 k.p. wprowadzono zmiany na podstawie, których okres wypowiedzenia nie tylko umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ale również umowy o pracę zawartej na czas określony został uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, po zmianie przepisów nie jest już uzależniona od zawarcia tej umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy i wpisania w treści umowy o pracę klauzuli o obowiązującym pracownika okresie wypowiedzenia. Oznacza to, że zawierając umowę na czas określony w momencie obowiązywania nowych przepisów nie jest konieczne wpisanie w treści umowy o pracę klauzuli o dwutygodniowym, miesięcznym i trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Od 22 lutego 2016 r. można wypowiedzieć każdą umowę na czas określony niezależnie od tego na jaki okres została zawarta, a okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do okresu zatrudnienia, jest wliczany pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

O obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę należy poinformować pracownika w informacji, o której mowa w przepisach art. 29 § 3 k.p. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, w tym dotyczących okresu wypowiedzenia, może nastąpić, tak jak przed zmianą przepisów, przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy, a więc zmienionych od 22 lutego 2016 r. przepisów art. 36 k.p.