Pytanie
Czy obiekty wyposażone w instalację tryskaczową powinny być wyposażone w gaśnice?
Czy może zostać ograniczona w znacznym stopniu ich ilość?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2012 r.
Każdy obiekt powinien być wyposażony w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w pomieszczeniach - jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2.
Stosowanie w obiektach stałych urządzeń gaśniczych jakim jest instalacja tryskaczowa pozwala na zmniejszenie ich ilości – w takim przypadku co najmniej jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg (3 dm3) powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni - przepis zawarty w § 32 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.p.
Może ustawodawca to niezbyt precyzyjnie opisał ale jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypada na 100m2 w obiektach nie chronionych stałą instalacją gaśniczą i na 300m2 w obiektach chronionych stałą instalacją gaśniczą a do takich się zalicza instalacja tryskaczowa z wyjątkiem stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynków mieszkalnych).
Uzasadnienie
Obiekt powinien być wyposażony w gaśnice dostosowane do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach, które mogą wystąpić w pomieszczeniach, a mianowicie:
A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
C - gazów;
D - metali;
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:
a) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym,
  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V (z wyjątkiem mieszkalnych);
  • w strefach produkcyjnych i magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub
  • w których występują pomieszczenia zagrożone wybuchem,
b) na każde 300 m2 powierzchni w strefach pożarowych chronionych stałymi urządzeniami gaśniczymi, z wyjątkiem stref zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynków mieszkalnych).
Uwagi
Mając na uwadze przepis § 32 i 33 r.o.p.p. przy rozmieszczeniu gaśnic należy stosować się do poniższych zasad:
  • sprzęt powinien znajdować się w miejscach dostępnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejściach do budynku i pomieszczeń, na klatkach schodowych;
  • obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają;
  • miejsce umieszczenia gaśnicy powinno być oznakowane zgodnie z Polską Normą;
  • do gaśnic powinien być dostęp o szerokości, co najmniej 1 m;
  • sprzętu nie należy umieszczać w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła i uszkodzenia mechaniczne;
  • długość dojścia do gaśnicy z każdego miejsca, w którym w budynku może przebywać człowiek nie powinna przekraczać 30 metrów.
Roman Majer