Pytanie Użytkownika Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podczas imprezy integracyjnej wręczyliśmy zwycięzcy zawodów puchar zakupiony przez spółkę.
Czy taki wydatek (nagroda rzeczowa) jest przychodem pracownika i należy z wynagrodzenia pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odpowiedź

Jeżeli puchar ma charakter symboliczny, a nie przedstawia większej wartości (pomimo że ma swoją cenę zakupu), to wraz z jego otrzymaniem podatnik nie uzyskał przychodu podatkowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. - za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powyższego wynika, że do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z istniejącym stosunkiem pracy. Aby jednak tak było, nieodpłatne świadczenie musi spełniać pewne warunki. W praktyce funkcjonuje wykładnia, zgodnie z którą przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wówczas, gdy otrzymujący je uzyskuje w związku z nim obiektywną korzyść ekonomiczną.

Doskonała analiza problemu przychodu z nieodpłatnego świadczenia dokonana została przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8.07.2014 r. K7/13.

W orzeczeniu takim zostało wskazane, że nie każde świadczenie udostępnione przez pracodawcę pracownikowi bez ustalonej za nie zapłaty jest świadczeniem generującym przychód podatkowy. Aby przychód powstał:

- świadczenie ma być spełnione za zgodą pracownika (dobrowolne),

- świadczenie musi być spełnione w interesie pracownika, a nie w interesie pracodawcy, to pracownikowi ma przynieść korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,

- korzyść musi być wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli puchar ma charakter symboliczny, a nie przedstawia większej wartości (pomimo że ma swoją cenę zakupu), to wraz z jego otrzymaniem podatnik nie uzyskał przychodu podatkowego.

Radosław Kowalski