Pracodawca jest ośrodkiem sportu i rekreacji podlegającym gminnej jednostce budżetowej. Obiekt czynny jest przez wszystkie dni tygodnia.
Czy pracodawca może zatrudniać pracowników np. ratowników wodnych w dni ustawowo wolne od pracy (np. 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia) dając im dzień wolny w innym dniu danego miesiąca?


Pracodawca może zatrudniać pracowników ośrodka sportu i rekreacji w dni ustawowo wolne od pracy i udzielać im w zamian dzień wolny w innym dniu danego miesiąca.


Pracownicy ośrodka sportu i rekreacji są pracownikami samorządowymi.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej u.p.s., do pracowników samorządowych zalicza się osoby zatrudnione w:
urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych;
biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Ponieważ ośrodek sportu i rekreacji jest jednostką budżetową, to pracownicy tego ośrodka są uznani przez ustawodawcę za pracowników samorządowych.
Od 1 stycznia 2009 r. czas pracy pracowników samorządowych nie jest już odrębnie uregulowany. Oznacza to, że stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące czasu pracy uregulowane w Kodeksie pracy - dalej k.p.
Przypadki, w których wyjątkowo praca w niedzielę oraz święta jest dopuszczalna m.in. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Do katalogu tego należą w szczególności zakłady świadczące usługi dla ludności, jednostki gospodarki komunalnej oraz zakłady prowadzące działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku (art. 15110 k.p.). Do tych ostatnich można zaliczyć ośrodek sportu i rekreacji. W związku z tym pracodawca może zaplanować pracownikom w nich zatrudnionym pracę w dni ustawowo wolne od pracy, rekompensując tę pracę dniami wolnymi od pracy w sposób określony przepisami k.p