Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy zgodne z prawem (jeśli tak, to na jakiej podstawie) jest zakazanie kierowcom palenia tytoniu w kabinach samochodów ciężarowych na terenie należącym do innego podmiotu, wynajmującego przewoźnika?

Odpowiedź

Poza pewnymi wyjątkami, przepisy nie wprowadzają całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie prywatnych przedsiębiorstw, natomiast podmiot władający danym terenem (właściciel, użytkownik lub zarządca) może wedle swego uznania wprowadzić taki zakaz. Co ważne, może on dotyczyć zarówno obiektów budowlanych, przestrzeni otwartej, jak i pojazdów, które znajdują się na danym terenie.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 298 ze zm.) - dalej u.z.n.u.t, palenie wyrobów tytoniowych, w tym palenie nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenie papierosów elektronicznych, zabronione jest w pomieszczeniach zakładów pracy. Właściciel lub zarządzający danym obiektem, zgodnie z art. 5a ust. 3 w związku z art. 2 pkt 9 u.z.n.u.t. może jednak wyznaczyć palarnię, a więc wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń. Nie dotyczy to jednak m.in. przedsiębiorstw podmiotów leczniczych, pomieszczeń innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, a także jednostek organizacyjnych systemu oświaty (szkół, przedszkoli itp.), bowiem na terenie takich placówek palenie tytoniu jest bezwzględnie zakazane.

Należy zaznaczyć, że pomimo braku jednoznacznych regulacji wynikających z przepisów u.z.n.u.t., nie ma przeciwwskazań, aby podmiot faktycznie władający danym terenem (właściciel, użytkownik lub zarządca), wprowadził całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych (żaden przepis mu tego nie zabrania). Zakaz ten może dotyczyć zarówno obiektów budowlanych, przestrzeni otwartej, jak i pojazdów, które znajdują się na danym terenie, a może być uzasadniony np. względami ochrony przeciwpożarowej. Podmiot, który wprowadził taki zakaz, powinien umieścić w widocznym miejscu (miejscach) stosowną informację słowną i graficzną.

Odrębną kwestią stanowić będzie egzekwowanie zakazu. O ile w przypadku pracowników sprawa wydaje się być prosta, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666), pracodawca może stosować wobec pracowników określone sankcje (kary: upomnienia, nagany lub pieniężne), o tyle w przypadku osób z zewnątrz już nie. W podobnym przypadku właściciel, użytkownik lub zarządca mógłby co najwyżej zażądać, aby taka osoba opuściła teren objęty zakazem palenia.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2016 r.