Pracownik zmarł 28 sierpnia 2010 r. Gdyby żył, w dniu 15 września 2010 r. nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. W chwili obecnej wdowa po zmarłym pracowniku wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę nagrody jubileuszowej.
Czy pracodawca słusznie postąpił odmawiając wdowie wypłaty tej nagrody?


 

W przedstawionej sytuacji pracownik nie nabył przed śmiercią prawa do nagrody, wobec czego pracodawca nie był powinien wypłacać jej wdowie.


 

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem przysługującym każdemu pracownikowi. Mogą one być należne na mocy przepisów branżowych lub przepisów wewnętrznych. Jeżeli pracodawca wypłacałby nagrody dobrowolnie, to, czy nagroda powinna być wypłacona, zależeć będzie od regulaminu wynagradzania lub innych wewnętrznych regulacji (ewentualnie regulacji umownych, albowiem może się tak zdarzyć, że stosowne zapisy będą znajdować się wprost w umowie o pracę).
Nagrody jubileuszowe przewidziane są dla kilku rodzajów pracowników. Przykładem takiej regulacji jest art. 36 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) - dalej r.w.p.s. W myśl § 8 r.w.p.s. pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, a nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Wyjątkiem od tej zasady jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę – w takim przypadku pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. W sytuacji określonej w pytaniu pracownik jednak zmarł przed nabyciem prawa do nagrody, wobec czego nie powstał obowiązek jej wypłaty. Tym samym pracodawca słusznie postąpił odmawiając wdowie wypłaty tej nagrody.