Pytanie pochodz z publikacji Serwisu BHP.

W myśl art. 108 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1. karę upomnienia;
2. karę nagany.
Ponadto za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może stosować karę pieniężną. Kara ta, za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Zobacz także: Kwalifikacji wypadku przy pracy dokonuje zespół powypadkowy>>

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika związanych z bhp, wynikającym z art. 211 pkt 6 k.p. oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), jest niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o wypadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik sam uległ wypadkowi, czy też był świadkiem takiego zdarzenia.
Warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r., II PK 282/08, LEX nr 687058, z którego wynika, że ustalenie wypadku przy pracy jest prawem pracownika i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy, niezależnie od tego, czy pracownik będzie dochodził świadczeń z ustawy wypadkowej. Wypadek przy pracy nie jest zdarzeniem prawnie obojętnym dla pracodawcy i dla pracownika.

Zaniechanie powiadomienia przełożonego o wypadku bezpośrednio po zdarzeniu nie pozbawia pracownika prawa żądania ustalenia, że miało ono charakter wypadku przy pracy (II UKN 702/99, OSNP 2002, nr 6, poz. 143), jednakże obowiązek niezwłocznego powiadomienia o wypadku przy pracy jest istotny, ponieważ każde takie zdarzenie nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Wśród najważniejszych trzeba wymienić konieczność zabezpieczenia miejsca wypadku w celu ochrony pozostałych pracowników lub osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa oraz ustalenie okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Powzięcie wiadomości o wypadku dopiero po tygodniu od jego daty, w sposób istotny utrudnia realizację tych obowiązków, a tym samym może narażać pracowników na istniejące zagrożenie.
W opisanej sytuacji, zasadnym jest wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec poszkodowanego pracownika, który nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku niezwłocznego zgłoszenia wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 109 k.p., kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Przed jej wymierzeniem pracodawca powinien wysłuchać pracownika.

Dowiedz się więcej z książki
Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł