Czy zatrudniony na umowę o pracę mężczyzna może przejść na emeryturę w 2009 r.?
Pracownik ukończy w 2009 r. 61 lat, posiada 41 lat pracy i rentę wypadkową - grupa III - otrzymaną w 1966 r. w związku z wypadkiem przy pracy. Renta wypadkowa obecnie jest zawieszona ze względu na uzyskiwane dochody.


Mężczyzna urodzony przed 1949 r., mający 41 lat okresu składkowego i nieskładkowego, może przejść na emeryturę w 2009 r.


Z pytania wynika, że zainteresowany urodził się przed 1949 r. (najpóźniej w 1948 r.). Można więc do niego zastosować te przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) - dalej u.e.r., które dotyczą osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. A według art. 29 u.e.r. mężczyźni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego 65 lat, mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli mają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli mają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy. Tym samym mężczyzna z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy (III grupa) może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. Te warunki zostały spełnione.
Emerytura ta przysługuje ubezpieczonym, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. Ten warunek również jest spełniony.
Zainteresowany spełnia więc warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Przyjmuje się, że jeżeli dana osoba spełnia warunki nabycia prawa do emerytury, może złożyć o nią wniosek i rozwiązać stosunek pracy ("przejść na emeryturę") również po pewnym czasie od daty spełnienia tych warunków. Nie ma tutaj daty końcowej. Oznacza to, że mężczyzna urodzony przed 1949 r., mający 41 lat okresu składkowego i nieskładkowego, może przejść na emeryturę również w 2009 r.
Uprawnienie takie wynika również z art. 31 u.e.r. w związku z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.