Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownik zatrudniony na stanowisku mechanik - konserwator wykorzystuje ubranie kwasoodporne ze znakiem "B" zakupione 3 lata temu. Czy to ubranie może być nadal używane jako środek ochrony indywidualnej? Czy należy zakupić nowe ubranie ze znakiem CE?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 237[9] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pracownika bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

W tabeli 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. określono szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej i wskazano, że jednym ze środków ochrony indywidualnej jest odzież ochronna. Do odzieży ochronnej zalicza się odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami.

Odzież ochronną można podzielić w zależności od: czynników szkodliwych, przed którymi chroni i zapewnianego przez nią obszaru chronionego.

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież można podzielić na:

- odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi;

- odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi;

- odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi;

- odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi;

- odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem;

- odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą;

- odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem;

- odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym i porażeniem prądem.

Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania, w szczególności określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.) oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – dalej r.ś.o.i.

Podsumowując wymagania zawarte w r.ś.o.i., należy stwierdzić, iż pracownik zatrudniony na stanowisku mechanik - konserwator powinien posiadać odzież ochronną (ubranie kwasoodporne ze znakiem CE). Posiadana przez pracownika odzież ochronna powinna zostać wymieniona na nową, spełniającą wymagania r.ś.o.i.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2016 r.