Czy kupując używany sprzęt (kserokopiarkę) od podmiotu skupującego urządzenia poleasingowe należy wymagać deklaracji zgodności?
Czy wystarczy deklaracja zgodności według wymagań na rok pierwszego zakupu urządzenia?
Czy należy przeprowadzić ocenę zgodności z wymaganiami aktualnymi?

Przepis § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) – dalej r.z.w.m. zobowiązuje producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawiciela, aby przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem jej do użytku zapewnił, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w r.z.w.m. oraz zapewnił, że dostępna jest dokumentacja techniczna maszyny, o której mowa w załączniku nr 2 do r.z.w.m. Ponadto producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel powinien dostarczyć wraz z maszyną niezbędne informacje, a szczególnie instrukcję; przeprowadzić właściwe procedury oceny zgodności, o których mowa w § 127 r.z.w.m.; sporządzić deklarację zgodności WE, o której mowa w pkt 1 załącznika nr 3 do r.z.w.m. i zapewnić, że została dołączona do maszyny; umieścić oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do r.z.w.m.
Nie można żądać od podmiotu skupującego maszyny używane sporządzenia deklaracji zgodności dla danej maszyny, ponieważ podmiot ten nie jest uprawniony do ich sporządzania. Deklaracja sporządzana jest dla maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku i nie obejmuje części dodanych lub zmienionych w trakcie użytkowania przez użytkownika. Należy więc przejąć od wymienionego w pytaniu podmiotu - wraz z maszyną i innymi dokumentami - kopię deklaracji zgodności sporządzonej przez producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawiciela według stanu przed wprowadzeniem po raz pierwszy maszyny do obrotu lub oddaniem jej do użytku.
Po wprowadzeniu maszyny do obrotu lub oddaniu jej do użytku maszyna nie podlega już kolejnym procedurom oceny zgodności u użytkownika. Zgodnie z § 10 r.z.w.m. maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby nadawała się do realizowania swojej funkcji oraz mogła być obsługiwana, regulowana i konserwowana, nie stwarzając zagrożeń dla osób wykonujących te czynności w przewidzianych warunkach, z uwzględnieniem możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia, ponadto, w celu przeciwdziałania zagrożeniom powinny być zastosowane środki mające na celu wyeliminowanie wszelkiego ryzyka w okresie całego założonego czasu życia maszyny, z jej transportem, montażem, demontażem, unieruchomieniem i złomowaniem włącznie. Przy doborze najbardziej odpowiednich środków producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien postępować zgodnie z następującymi zasadami, według podanej kolejności: 1) wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko, tak dalece jak jest to możliwe, przez projektowanie i wytwarzanie maszyn bezpiecznych samych w sobie; 2) stosować konieczne środki ochronne w odniesieniu do ryzyka, którego nie można wyeliminować; 3) informować użytkowników o ryzyku resztkowym, spowodowanym jakimikolwiek niedostatkami w przyjętych środkach ochronnych, i wskazywać, czy jest konieczne przeszkolenie w tym zakresie, oraz określić potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej.
Jeśli maszyna została wyprodukowana przed dniem 1 stycznia 2003 r., to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) - dalej r.m.w.m. powinna ona w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. być dostosowana przez właściciela lub nabywcę do minimalnych wymagań określonych w rozdziale 3 r.m.w.m. W przypadku, gdy poprzedni właściciel maszyny nie dostosował jej do minimalnych wymagań obowiązek ten przechodzi na aktualnego właściciela.
Kazimierz Kościukiewicz