Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Czy instrukcja przeciwpożarowa musi być wywieszona przy gaśnicy? Czy instrukcja obsługi gaśnicy musi być wywieszona przy gaśnicy?

Odpowiedź

Przepisy nie precyzują, gdzie instrukcja ma być umieszczona. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru nie musi być wywieszona przy gaśnicy. Zaleca się jej umieszczenie w miejscu widocznym, najlepiej w pobliżu telefonu (najczęściej jest to korytarz, sekretariat lub pomieszczenie kadry kierującej).

Instrukcja obsługi gaśnicy nie musi być wywieszona przy gaśnicy. Powinna być umieszczona w miejscu dostępnym. Pracownik powinien być z nią zapoznany podczas szkolenia z bhp (wstępnego lub okresowego). Obecnie na każdej gaśnicy jest umieszczona prosta instrukcja jej obsługi, która powinna wystarczyć do jej poprawnego i bezpiecznego uruchomienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów